Kategorie

NOTA PRAWNA

Właściciel i administrator serwisu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „GRACJA” Grażyna Kudaj

Grażyna Kudaj

Radziejowice Parcel, ul. Akacjowa 7

96-325 Radziejowice

Polska

Telefon:  601 398 536

www.odlewgracja.pl

e-mail: biuro@odlewgracja.pl

 

Akceptacjawarunków

Korzystanie ze sklepu internetowego www.odlewgracja.pl podlega niżej wymienionym warunkom oraz odpowiednim przepisom prawnym. Użytkowanie serwisu oznacza akceptację tychże warunków w pełni i bez zastrzeżeń.

Korzystanie ze sklepu internetowego

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne. Modyfikacja, wykorzystanie, kopiowanie i rozpowszechnianie treści zamieszczonych w serwisie w celach innych niż wyłącznie osobiste bez pisemnej zgody Sklepu jest surowo zabronione.

Zamieszczone treści

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „GRACJA” Grażyna Kudaj dokłada wszelkich starań, aby przedstawione treści były jak najbardziej aktualne i precyzyjne, jednak nie udziela gwarancji dotyczących informacji zamieszczonych w serwisie.Mimo podjętych starań mogą występować błędy, niedoskonałości i różnice, za co właściciel i administrator obiektu nie ponoszą odpowiedzialności.

 

Zmiana treści

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „GRACJA” Grażyna Kudaj zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie oraz zmian innych treści przedstawionych w serwisie, w tym do zmian Noty Prawnej, w dowolnym momencie poprzez aktualizację zawartości treści w danym miejscu. Zmiany te są wiążące dla użytkowników w momencie ich umieszczenia na stronie witryny.

 

Prawa autorskie

 

Wszystkie treści (w szczególności teksty, opisy oraz zdjęcia) są chronione prawem autorskim i przepisami pokrewnymi i  przysługują Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu „GRACJA” Grażyna Kudaj. Ich przeglądanie oraz drukowanie jest możliwe bez pisemnej zgody Sklepu jedynie na użytek osobisty.

 

Zamieszczone linki

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „GRACJA” Grażyna Kudaj nie przejmuje odpowiedzialności wynikającej z zamieszczonych linków oraz banerów na stronie witryny prowadzących do zewnętrznych witryn, jak również nie przejmuje odpowiedzialności wynikającej z linków lub banerów na zewnętrznych witrynach prowadzących na stronę witryny.

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 

 1.     Sklep internetowy odlewgracja.pl, dostępny pod adresem internetowym www.odlewgracja.pl, prowadzony jest przez Grażynę Kudaj prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „GRACJA” Grażyna Kudaj, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8381019933, REGON 014164080.

 

 1.     Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

 

 1.     Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2.     Sprzedawca-Producent- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „GRACJA” Grażyna Kudaj, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8381019933, REGON 014164080.
 3.     Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4.     Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5.     Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.odlewgracja.pl .
 6.     Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7.     Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8.     Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9.     Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10.   Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11.   Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12.   Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, gdzie także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13.   Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14.   Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

 1.     Adres Sprzedawcy: Radziejowice Parcel, ul. Akacjowa 7, 96-325 Radziejowice, Rzeczpospolita Polska
 2.     Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@odlewgracja.pl
 3.     Numer telefonu Sprzedawcy: 601 398 536
 4.     Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 80 1020 1055 0000 9102 0019 4514
 5.     Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6.     Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 7 - 19.

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1.     urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet z przeglądarką internetową,
 2.     aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3.     włączona obsługa plików cookies,,
 4.     zainstalowany program FlashPlayer.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

 1.     Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2.     Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3.     Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4.     Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za pakowanie, transport i dostarczenie), o której Klient jest informowany na stronie Sklepu:
 •          W przypadku zamówienia dowolnej liczby sztuk jednolitego Produktu – koszt dostawy wyświetla się w trakcie składania Zamówienia,
 •          W przypadku zamówienia wielu różnych Produktów – koszt dostawy określany jest przez Sklep, przy użyciu cennika dostawy widocznego w zakładce „Dostawa”.
 1.     Złożenie Zamówienia równoznaczne jest wyrażeniu woli przez Klienta związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1.     Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2.     Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3.     Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4.     Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1.     zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 2.     wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 3.     jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wybrać czy istnieje konieczność wystawienia faktury VAT, wpisać dane do faktury, jeżeli faktura jest dla Klienta konieczna,
 4.     kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 5.     wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1.     Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2.     Przesyłka kurierska paczkowa, przesyłka kurierska paczkowaza pobraniem,
 3.     Przesyłka kurierska paletowa, przesyłka kurierska paletowa za pobraniem,
 4.     Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Radziejowice-Parcel, ul. Akacjowa 7, 96-325 Radziejowice w godzinach 8-15.
 5.     Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 6.     Płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
 7.     Płatność za pobraniem,
 8.     Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 9.     Płatności elektroniczne.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1.     Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2.     Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3.     W przypadku wyboru przez Klienta:
 4.     płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5.     płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6.     płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 7.     Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 8.     W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 9.     Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 10.     W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 11.     W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 12.             W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

 1.     W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2.     W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1.     Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2.     Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3.     W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4.     Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5.     Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu Sprzedawcy dołączonym do przesyłki lub na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta lub  jednak nie jest to obowiązkowe.
 6.     W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7.     Skutki odstąpienia od Umowy:
 8.     W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 9.     W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 10.     Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności dokonanej za pobraniem zwrot dokonywany jest przy pomocy przelewu – z uwagi na brak innych możliwości technicznych.
 11.     Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
 12.     Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 13.      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 14.     Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, czyli nie będąca na stanie magazynowym, produkowana jedynie na określone zamówienie z terminem wykonania przekraczającym 7 dni roboczych lub więcej, potwierdzona zwrotnym mailem odnośnie ilości, ceny, terminu wykonania,
 2.     o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

 1.     Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2.     W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3.     Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 4.     Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5.     Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6.     Towary odsyłane w ramach procedury związanej z rękojmią należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1.     Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2.     Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3.     Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4.     Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5.     Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1.    Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2.    Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3.    Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4.     W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5.     W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo bezterminowego dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz usunięcia.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Sklep spełnia wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

 

 

§ 13

Charakter Produktów i procesu produkcyjnego

 1.     Wszystkie Produkty żeliwne produkowane są przez Sprzedawcę z nieatestowanego żeliwa szarego.
 2.     Produkty żeliwne odlewane są metodą tradycyjną, formowane ręcznie bądź maszynowo, w technologii mas formierskich, w masach bentonitowych.
 3.     Produkty żeliwne, ze względu na charakter procesu produkcyjnego, mają widoczne uziarnienie o zmiennej, losowej gradacji, jak również szlify.
 4.     W ramach procesu produkcyjnego Produkty poddawane są, w razie potrzeby, obróbce ubytkowej, do której zalicza się między innymi spawanie migomatem bądź elektrodą żeliwną, szpachlowanie szpachlówką uniwersalną bądź żaroodporną, co nie umniejsza ich wartości użytkowej i nie może być przedmiotem roszczeń ze strony Klientów.
 5.     Producent dokłada wszelkich starań, aby oferowana jakość produktów i staranność wykonania była jak najwyższa, jednocześnie nie udziela gwarancji dotyczącej idealnej powtarzalności jakości oferowanych Produktów, co jest naturalne i oczywisteprzy zastosowanym procesie produkcyjnym.
 6.     Producent dokłada wszelkich starań, aby na własnych modelach i oprzyrządowaniu odlewniczym otrzymać Produkty jak najbardziej zbliżone do oferowanych Produktów, w szczególności mając na uwadze masę (wagę) produktów, poszczególne wymiary i inne parametry, jednak zastrzega, że ewentualne różnice mogą występować, a istnienie tych różnic nie może być przedmiotem roszczeń ze strony Klientów.
 7. Ceny przedstawione na stronie dotyczą produkcji jednostkowej, nie przekraczającej 10 sztuk lub wartości 5 tysięcy złotych brutto, w zależności co nastąpi przy mniejszej ilości sztuk produktu. W przypadku zamówienia większej ilości Sprzedawca może zrezygnować z realizacji Zamówienia i zwrócić środki. Zapis ten nie dotyczy Klientów nie będących Przedsiębiorcami, będących Konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów prawa.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany te są wiążące dla Klientów w momencie aktualizacji Regulaminu w Sklepie.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, jak również RODO.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.